Ayudas viajes península

Ajuts als desplaçaments a la peninsula, Illes Canáries, Ceura y Melilla.

Resolució del conseller de Turisme i Esports de 30 de desembre de 2013 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius.
1. L’article 10.1 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, estableix que correspon a l’Administració i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l’exercici de les seves competències, fomentar l’esport d’alt nivell.

2. L’article 2.1 f de l’Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s’estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d’esports (BOIB núm. 2, de 3 de gener), estableix que són susceptibles d’ajuts els desplaçaments per assistir a competicions oficials. D’altra banda, l’article 5.1 de la mateixa Ordre estableix que les convocatòries que es dictin a l’empara d’aquestes bases s’han d’aprovar per resolució del conseller competent en esports i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. La Conselleria de Turisme i Esports, mitjançant la Direcció General d’Esports, exerceix les competències en matèria d’esport i lleure, atorgades per l’article 30.12 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, i d’acord amb el que disposa el Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. Atesa la naturalesa dels ajuts, l’article 17, apartats 2 i 3, del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, permet que la selecció dels beneficiaris es dugui a terme per procediments que no són de concurs quan no siguin necessàries la comparació i la prelació, en un únic procediment, de totes les sol·licituds entre si. Les sol·licituds de subvenció es poden resoldre individualment, encara que no hagi acabat el termini de presentació, a mesura que aquestes entrin en el Registre de la Conselleria de Turisme i Esports.

Per tot això, a proposta de la Direcció General d’Esports, de conformitat amb l’article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’article 5.1 de l’Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s’estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d’esports; atesos els informes favorables del Servei Jurídic de la Conselleria de Turisme i Esports, de la Direcció General competent en matèria pressupostària i de la Intervenció General; de conformitat amb el que disposa la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en ús de les facultats que m’atribueix la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, dict la següent:

1. Aprovar la convocatòria d’ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius, que figura en l’annex 1 d’aquesta Resolució.

2. Aquesta resolució de convocatòria i les resolucions de concessió que se´n puguin derivar es tramiten anticipadament d’acord amb els articles 43 i següents del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i resten sotmeses a la condició suspensiva d´existència de crèdit adient i suficient en el moment de la seva comptabilització així com a l´aprovació del Pla estratègic de subvencions durant l´exercici 2014.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Interposició de recursos contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Turisme i Esports en el termini d’1 mes comptador des de l’endemà que s’hagi publicat, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de 2 mesos comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat aquesta Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 30 de desembre de 2013

El conseller de Turisme i Esports

Jaime Martínez Llabrés

Convocatòria

1. Objecte

1.1 L’objecte de la convocatòria és ajudar els esportistes i els clubs esportius de les Illes Balears a poder participar en les lligues d’àmbit estatal i en les competicions concretes nacionals del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no siguin de caràcter professional, mitjançant subvencions per als desplaçaments a la península, a les Illes Canàries, a Ceuta i a Melilla dels clubs i dels esportistes que s’hi hagin inscrit, i concretament, se subvencionen els desplaçaments realitzats entre l’1 de desembre de 2013 al 30 de novembre de 2014.

1.2 L’import per subvencionar és el 50 % del preu final dels bitllets emesos en les condicions més econòmiques que es puguin trobar en el mercat, taxes i imposts inclosos, més les despeses inherents a la gestió d’aquests, amb les condicions següents:
Deducció de les bonificacions que estableix el Reial decret 1316/2001, de 30 de novembre, pel qual es regula la bonificació.

a) en les tarifes dels serveis regulars de transport aeri i marítim per als residents a les comunitats autònomes de Canàries i les Illes Balears, i a les ciutats de Ceuta i Melilla, i les que determina el Decret 43/2008, d’11 d’abril, regulador de la bonificació en les tarifes dels serveis de transport marítim interinsular per als residents de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com les altres bonificacions que es puguin establir durant els exercicis 2013 i 2014.

b) Taxa d’emissió i gestió dels bitllets màxima de 12,00 euros, IVA inclòs.
1.3 Els trasllats objecte d’aquesta convocatòria són els que s’inicien a qualsevol dels aeroports o ports de les Illes Balears fins a l’aeroport o port de la península, de les illes Canàries, Ceuta o Melilla, i les tornades corresponents, sense escales intermèdies o, si ni ha, quan no superin les quatre hores de durada, llevat que estiguin imposades per necessitats tècniques del servei o per raons de força major.

Queden exclosos d’aquesta convocatòria els trasllats per carretera o tren des de l’aeroport o port de la península fins a la localitat on es disputi la prova esportiva.

2. Beneficiaris

2.1 Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions:

Els clubs esportius regulats pel títol V, capítol I, de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, i pel Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214/1999, d’1 d’octubre, inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears, que participin en competicions oficials dels diferents calendaris federatius.

Els esportistes de les Illes Balears de les categories juvenil, júnior, sènior o absoluta, que participin en les lligues d’àmbit autonòmic o estatal, o en les competicions concretes del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no tenguin caràcter professional.

Les federacions esportives de les Illes Balears legalment constituïdes i inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes
Balears.

Els esportistes i els clubs esportius de les Illes Balears inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears, federats a la federació espanyola corresponent, en el cas que no hi hagi federació esportiva de les Illes Balears.

2.2 Per poder ser beneficiaris, és necessari que els esportistes disposin de la corresponent llicència federativa balear (o de l’espanyola en el cas de l’apartat d del punt 2.1) vigent de la categoria juvenil, júnior, sènior o absoluta en el moment de fer el desplaçament i que siguin residents a les Illes Balears.

2.3 Per tal d’unificar criteris entre els diferents reglaments de les federacions esportives, s’entén que un esportista pertany a la categoria juvenil quan ha fet disset anys. No obstant això, en cas que hi hagi esportistes menors de disset anys però que participin en una categoria inclosa en aquesta convocatòria o als campionats d’Espanya escolars de seleccions autonòmiques 2014 convocats pel Consell Superior d’Esports, els desplaçaments d’aquests menors també són objecte de subvenció.

2.4 Resten exclosos de l’aplicació d’aquesta convocatòria els esportistes amb contracte professional, així com els desplaçaments per participar en competicions de caràcter professional. S’entén que tenen caràcter professional les competicions que el Consell Superior d’Esports hagi qualificat així, atès l’article 46 de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, estatal de l’esport.
3. Import i crèdit pressupostari

3.1 La Conselleria de Turisme i Esports destina a aquesta convocatòria un màxim de 175.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 12301.457A01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014.

3.2 En el cas que es vulgui augmentar la dotació de la partida pressupostària o modificar la partida a la qual s’imputa aquesta convocatòria, s’ha de fer mitjançant una resolució del conseller de Turisme i Esports.

4. Sol·licitud i documentació

4.1 El beneficiari de l’ajut és l’encarregat de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, en el termini establert.

4.2 Les sol·licituds, segons el model d’imprès normalitzat, han d’anar adreçades a la Conselleria de Turisme i Esports.

4.3 L’imprès normalitzat es pot aconseguir per Internet en la pàgina web de la Direcció General d’Esports o a les dependències de la Conselleria de Turisme i Esports.

4.4 Les sol·licituds s’han de presentar en el termini que fixa l’apartat cinquè de l’annex d’aquesta Resolució en el Registre de la Conselleria de Turisme i Esports, a qualssevol de les seves delegacions o a qualsevol altre lloc dels que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.5 Documentació que s’ha d’aportar:

a) Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari.

b) Còpia o duplicat de la factura de compra a nom del sol·licitant, en la qual han de figurar:
Nom i cognoms dels esportistes que s’han traslladat.
DNI dels esportistes.
Dates i llocs del trasllat.
Tarifes aèries o marítimes aplicades per cadascun dels esportistes.
Taxes i impost del valor afegit.
Taxa d’emissió dels bitllets.

c) Declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d’incompatibilitat per ser beneficiària de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.

d) En cas de persones físiques, fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud.

e) En el cas de persones jurídiques, fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal de l’entitat i fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud, juntament amb la documentació que acrediti la representació en què actua.

f) En cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, un imprès de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, model TG-002, degudament emplenat, signat i verificat per l’entitat bancària; o una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com preveu el Decret 6/2013, de 17 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius; o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L’imprès normalitzat esmentat es podrà obtenir a la seu o en la pàgina web de la Direcció General d’Esports.

g) Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest certificat
s’adjuntarà d’ofici per l’òrgan instructor.

No obstant això, en el cas d’ajuts de quantia igual o inferior a 3.000,00 euros, el certificat esmentat es pot substituir per una declaració responsable de la persona sol·licitant que es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

h) Certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda de l’Estat i amb la Seguretat Social.

No obstant això, en el cas de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000,00 euros, els certificats esmentats es poden substituir per una declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant que es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda de l’Estat i la Seguretat Social.

i) Còpia de l’acta del partit o de la prova esportiva, o certificat de l’entitat organitzadora o de la federació esportiva corresponent relatiu a la participació o l’assistència de l’esportista o del club a la competició, així com de l’assistència de personal tècnic (entrenadors, delegat d’equip…).

4.6 En relació amb el punt h de l’apartat anterior, el sol·licitant de la subvenció pot autoritzar la Conselleria de Turisme i Esports a obtenir de manera directa l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Seguretat Social. En aquest cas, no cal l’aportació de la documentació que es pugui obtenir mitjançant aquest consentiment.

En el model normalitzat de sol·licitud de subvenció que es posa a disposició dels interessats es preveu l’autorització a l’òrgan gestor dels ajuts perquè dugui a terme les actuacions necessàries per a la comprovació de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Seguretat Social.

En cas que la persona o entitat sol·licitant denegui de manera expressa aquesta autorització, ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, una declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Seguretat Social, o bé els corresponents certificats acreditatius d’aquestes circumstàncies.

En el cas que la Direcció General d’Esports, per causes alienes a la seva voluntat, no pugui aconseguir els documents esmentats, requerirà a la persona o entitat sol·licitant que els aporti en el termini de deu dies hàbils i sempre amb anterioritat a la proposta de resolució.

4.7 En el supòsit que, amb motiu de la tramitació d’altres expedients a la Direcció General d’Esports, ja s’hagin presentat algun dels documents esmentats, no és necessari aportar-los de nou, sempre que es faci constar l’expedient en què obri el document, no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap canvi.

4.8 La Direcció General d’Esports, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre l’expedient.

4.9 L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquesta convocatòria comporta la inadmissió de la sol·licitud.
5. Termini per presentar les sol·licituds

5.1 El termini per presentar les sol·licituds és el següent:

— Campionats o proves fetes des de l’01/12/2013 fins a la data de la publicació de la convocatòria en el BOIB: el termini per
presentar les sol·licituds és d’un mes des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.

— Campionats o proves fetes des de la data de la publicació de la convocatòria al BOIB fins al 30/11/2014: el termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies naturals a partir de l’endemà de la realització del campionat, prova esportiva o partit.

5.2 En cas que s’exhaureixi la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria amb anterioritat a la durada màxima fixada en el paràgraf anterior, s’ha de suspendre la concessió dels ajuts mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució del conseller de Turisme i Esports.

6. Procediment per resoldre els ajuts

6.1 Les sol·licituds s’han de resoldre a mesura que es presentin de manera completa i correcta a partir de l’ordre de presentació i fins que s’exhaureixin els fons de la convocatòria o fins que acabi el termini fixat.

6.2 Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s’ha de requerir a la persona interessada que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius. En aquest cas, la data de presentació de l’esmena és la que estableix l’ordre per resoldre l’expedient.

6.3 El director general d’Esports ha d’emetre les corresponents propostes de concessió o denegació dels ajuts.

6.4 D’acord amb l’article 59.6 de la Llei 30/1992, els actes a què es refereix el punt 3 anterior s’han de notificar a les persones b interessades mitjançant la publicació, durant el període en què aquesta convocatòria sigui vigent, en la pàgina web de la Direcció General d’Esports i la difusió en el tauler d’anuncis de la Conselleria de Turisme i Esports, perquè, en el termini de deu dies hàbils, hi puguin al·legar el que considerin oportú. Si transcorregut aquest termini la persona o entitat interessada no ha presentat al·legacions, s’ha de considerar que hi està conforme i s’ha de continuar amb el procediment.

6.5 La resolució expressa del conseller de Turisme i Esports finalitza el procediment de concessió de la subvenció. La resolució col·lectiva s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini de sis mesos des de l’acabament del període de presentació de les sol·licituds.

6.6 Les resolucions que concedeixin o deneguin l’ajut sol·licitat exhaureixen la via administrativa i, en contra, s’hi pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes. També s’hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà d’haver estat publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

7. Òrgans competents

7.1 La Direcció General d’Esports és l’òrgan competent per tramitar els expedients i ha de fer d’ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar-ne, conèixer-ne i comprovar-ne les dades.

7.2 Correspon al conseller de Turisme i Esports dictar la resolució que posi fi al procediment.
8. Criteris de repartiment i quantia dels ajuts

8.1 Els ajuts que regula aquesta Resolució s’han de concedir amb subjecció als principis de publicitat, concurrència i objectivitat.

8.2 Per la naturalesa d’aquests ajuts, d’acord amb el que estableix l’article 17, apartats 2 i 3, del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i atès que no és necessària la comparació i la prelació, en un únic procediment, de totes les sol·licituds entre si, aquestes es resoldran individualment, a mesura que entrin en el Registre de la Conselleria de Turisme i Esports i fins que s’exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria. Si s’exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria abans d’acabar el termini de presentació, s’ha de suspendre la concessió de noves ajudes mitjançant resolució publicada en el BOIB.

8.3 Les subvencions es concediran quan la persona beneficiària acrediti que compleix els requisits que estableix aquesta convocatòria.

8.4 En cap cas, la quantia màxima de l’ajut no pot superar el cost de la tarifa més les taxes aeroportuàries i els imposts.

8.5 En cas d’anul·lació del viatge, la Direcció General d’Esports únicament ha d’assumir les despeses dels desplaçaments quan l’anul·lació sigui a causa de força major i es justifiqui documentalment. En cas contrari no són objecte d’aquesta convocatòria.

9. Pagament i justificació d’activitats

9.1 El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada presentada tota la documentació conforme i completa, i una vegada dictada la corresponent resolució d’atorgament.

9.2 S’ha d’entendre del tot justificada la subvenció atorgada amb els documents següents, que es varen presentar juntament amb la sol·licitud:

a) Còpia o duplicat de la factura acreditativa del desplaçament.

En cada factura ha de constar que s’ha fet el pagament, amb el rebut o mitjançant el text “rebut”, “cobrat” o “venda al comptat”, no el “pagat” o “comptabilitzat”. Així mateix, s’hi ha d’incloure la signatura del perceptor, identificada de manera clara, amb nom, cognoms i representació en què actua i la data. També es pot adjuntar a la factura un document que acrediti que s’ha liquidat l’import, tant si és amb un rebut com si és amb un comprovant bancari d’ingrés en el compte del subministrador.

Es considerarà efectivament pagada la despesa, a l’efecte de considerar-la com a subvencionable, amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa efectuada o amb el lliurament a aquests d’un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia d’assegurances, segons l’article 83.1 del Reglament de la Llei 38/2003.

L’acreditació de les despeses també es pot efectuar mitjançant factures electròniques, sempre que compleixin els requisits exigits per acceptar-les en l’àmbit tributari.

Còpia de l’acta del partit o de la prova esportiva, o certificat de l’entitat organitzadora o de la federació esportiva corresponent b) relatiu a la participació o l’assistència de l’esportista o del club a la competició, així com de l’assistència de personal tècnic (entrenadors, delegat d’equip…).

10. Obligacions de les federacions esportives

10.1 Per tal de fer efectiu el règim d’ajuts que estableix aquesta convocatòria, les federacions esportives de les Illes Balears han de trametre a la Direcció General d’Esports la informació següent en un termini de trenta dies des de la publicació d’aquesta convocatòria:

a) Calendaris oficials de les competicions des de l’1 de desembre de 2013 al 30 de novembre de 2014.

b) Nom, DNI, data de naixement i número de llicència federativa dels esportistes susceptibles de beneficiar-se dels ajuts a què es refereix aquesta convocatòria. Aquestes dades han d’anar ordenades alfabèticament i per clubs esportius.

c) Desplaçaments dels materials esportius o dels animals imprescindibles per practicar l’esport.

10.2 S’entén per material esportiu imprescindible per practicar l’esport el propi de la modalitat esportiva i el necessari per al seu desplaçament, sigui cotxe, remolc (per a bicicletes, motocicletes, animals, caiacs, vaixells) o camió.

10.3 En el cas que hi hagi modificacions dels calendaris esportius i de la planificació dels desplaçaments prevists, s’han de comunicar a la Direcció General d’Esports abans del 31 d’agost de 2014. Els esports o disciplines esportives que, durant l’any 2014, acabin una temporada i n’iniciïn la posterior han de presentar la informació relativa a la temporada posterior quinze dies abans de la data d’inici.

11. Nombre de participants

11.2 En el cas d’esportistes que competeixen individualment, les federacions esportives han de certificar que han assolit la marca mínima exigible per poder participar en la prova o campionat. Les federacions esportives han d’establir en els seus reglaments esportius les marques mínimes exigibles als esportistes i que aquests han d’acreditar.

En desplaçaments d’esportistes menors d’edat, s’ha de subvencionar fins a 1 persona / tutor per cada 5 esportistes que es traslladen.

En desplaçaments d’esportistes majors d’edat, s’ha de subvencionar fins a 1 entrenador o tècnic per cada 15 esportistes que es traslladen.

11.3 En el cas d’esportistes i tècnics que participin en els campionats d’Espanya escolars de seleccions autonòmiques organitzats pel Consell Superior d’Esports, només seran objecte d’aquesta convocatòria els esportistes i tècnics inscrits oficialment en el campionat per la Direcció General d’Esports de la Conselleria de Turisme i Esports mitjançant l’aplicació informàtica del CSD per a aquests campionats i a proposta de les federacions esportives de les Illes Balears. El nombre dels esportistes i tècnics ha de ser el que s’estableixi a les normes d’organització i desenvolupament per a l’any 2014 que publica el CSD per a aquests campionats.
12. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris dels ajuts d’aquesta convocatòria les que estableix l’article 11 del Text refós de la Llei de subvencions.

13. Revocació
Pertoca revocar la concessió de la subvenció quan, posteriorment a la concessió vàlida i ajustada a dret, la persona o l’entitat beneficiària incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l’eficàcia de l’acte de concessió.

14. Reintegrament

14.1 Com a conseqüència de la revocació pertoca reintegrar totalment o parcialment l’import de l’ajut obtingut i, si escau, l’exigència de l’interès de demora, en els casos següents:

a) L’incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir el desplaçament.

b) L’obtenció del desplaçament sense que es compleixin les condicions requerides per a això, o l’alteració de les condicions tengudes en compte per concedir-lo, sempre que sigui per causes imputables a la persona o l’entitat beneficiària.

c) L’incompliment greu de l’obligació de justificar la finalitat dels fons percebuts en la forma i els terminis establerts.

d) La concurrència de subvencions incompatibles per a la mateixa activitat.

e) La negativa a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control previstes legalment o l’obstrucció injustificada d’aquestes
actuacions.

f) Altres supòsits establerts en les bases reguladores.

14.2 Per al reintegrament, s’ha d’aplicar el procediment que determina a aquest efecte l’article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

14.3 Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

15. Règim d’infraccions i sancions

L’incompliment dels requisits que determina aquesta Resolució dóna lloc a aplicar el règim d’infraccions i sancions establertes legalment.

16. Inspecció

D’acord amb el que disposa aquesta convocatòria, els desplaçaments que concedeix la Conselleria de Turisme i Esports se s’han de sotmetre a la inspecció corresponent segons la normativa legal vigent aplicable.

Especialitats de les modalitats esportives

Motociclisme

S’estableixen les condicions següents:

a) Tots els trasllats s’han de fer preferentment en vaixell.

b) Vehicle + remolc + 2 pilots + 2 motocicletes: té dret a sol·licitar la subvenció pel trasllat del vehicle i el remolc el pilot propietari del vehicle. El segon pilot només té dret a sol·licitar la subvenció del seu trasllat.

c) Vehicle + remolc + pilot + assistent + 2 motocicletes: té dret a sol·licitar la subvenció pel trasllat del vehicle i el remolc el propietari del vehicle. El segon, el pilot o l’assistent, només té dret a sol·licitar la subvenció del seu trasllat.

d) Només s’admet la participació d’un assistent en les modalitat de trial i cros.

e) Només s’admet la participació d’un mecànic en les proves de velocitat.

Os dejamos enlace a la web de la Direcció General d´Esports para vuestra consulta:

Documento solicitud