Deportes: Normativa sector deportivo Covidien + FAQS XII

Adjunt us tramet l´Acord del Consell de Govern de 12 de març de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears i s’estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes.